หน้าแรก » พุทธวจน ฟังธรรมะออนไลน์ » บทความธรรมะ ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจน?

บทความธรรมะ ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจน?

ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียง พุทธวจน ?
 E-Tipitaka

จาก ๒ ใน ๑๐ พระสูตร ที่สนับสนุนให้ชาวพุทธต้องศึกษา แต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือ
ค้นหา: “ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้” (ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒)

เทียบเคียง: “ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า…(๑) ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค
…(๒) ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้น
…(๓) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้น
…(๔) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้น
ว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”…
เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้… เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย” (จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๒/๑๘๐)

ดาวน์โหลดโปรแกรม e-Tipitaka

http://etipitaka.com/download

โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด

สำหรับ Windows ดาวน์โหลดที่นี่
ใช้ได้เฉพาะ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 source code

สำหรับ  Linux ดาวน์โหลดที่นี่
ใช้ได้กับ Linux ทุกยี่ห้อที่ลง Python 2.6 และ wxPython 2.8 source code

สำหรับ  Mac OS ดาวน์โหลดที่นี่
ใช้ได้เฉพาะ OS X 10.6 ขึ้นไปเท่านั้น source code

สำหรับ  Android (Market) ดาวน์โหลดที่นี่
ใช้ได้เฉพาะ Android 2.1 ขึ้นไป source code

สำหรับ  iOS (App Store) ดาวน์โหลดที่นี่
ใช้ได้เฉพาะ iOS 4.0 ขึ้นไป (ไม่รองรับ iPhone 3G) source code

ขอบคุณบทความจาก

ขอบคุณบทความจาก

ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจน? http://webboard.watnapp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=598&fromuid=1419

ป้ายกำกับ :
บทความก่อนหน้า
บทความต่อไป

เกี่ยวกับ genius

Bloxabout.com จะหาบทความดีๆมาเรียบเรียง เขียนอย่างตั้งใจจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งบทความที่มีคุณภาพจริงๆ แต่บางบทความก็แปลมาจากภาษาต่างประเทศ นำมาแปลและเรียบเรียงให้คนไทยอ่านได้
Scroll To Top